Portfolios > Bird and Bone Portfolio

"Reason and Intuition:  Parakeet"
"Reason and Intuition: Parakeet"
oil on canvas
30 X 24"
2022

The parakeet represents the intuition.
The typewriter ball represents the intellect or reason.